<<<<<<<<<<<<<<<<< Stwierdzanie zgonw - Opinia PZ <<<<<<<<<<<<<<<
Porozumienie Zielonogrskie rozczarowane projektem ustawy o POZ

Porozumienie Zielonogrskie rozczarowane projektem ustawy o POZ




W opinii Federacji Zwizkw Pracodawcw Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogrskie projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 30 grudnia 2016 r. w przedstawionym ksztacie nie spenia oczekiwa rodowiska medycznego i pacjentw. W stanowisku przesanym Ministerstwu Zdrowia Porozumienie Zielonogrskie zgosio szereg krytycznych uwag wobec projektu. Ponadto PZ stwierdza, e poza sam definicj lekarza, pielgniarki i poonej POZ, projekt ten nie wnosi istotnych zmian w funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej. Zdaniem Porozumienia Zielonogrskiego projekt nakada nowe obowizki na lekarzy rodzinnych bez okrelenia sposobw ich realizacji, zwaszcza w zakresie koordynacji oraz funkcjonowania zespou POZ. Porozumienie Zielonogrskie zauwaa te, e okrelenie w proponowany sposb finansowania nowych zada w podstawowej opiece zdrowotnej moe spowodowa naoenie nowych dodatkowych obowizkw de facto bez globalnego i istotnego zwikszenia nakadw.


Jednym z waniejszych mankamentw projektu jest w opinii PZ brak precyzyjnego okrelenia roli podstawowej opieki zdrowotnej w caym systemie ochrony zdrowia - w szczeglnoci ze zdefiniowaniem koordynacji oraz zasad i sposobw jej wykonywania. Zdaniem PZ podkrelenia wymaga w szczeglnoci fakt, e podstawowa opieka zdrowotna jest podstaw systemu ochrony zdrowia, w ramach ktrej zapewniany jest dostp do finansowanych ze rodkw publicznych wiadcze zdrowotnych profilaktycznych, w tym profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziemi i modzie, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz pielgnacyjnych, udzielanych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i pierwszego (wstpnego) kontaktu pacjenta z systemem ochrony zdrowia. W jej ramach wiadczenia zdrowotne oraz wszechstronna, ciga i skoordynowana opieka zapewniane s przez zespoy wspdziaajcych ze sob lekarzy, pielgniarek i poonych. Posiadaj oni kwalifikacje okrelone w niniejszej ustawie.


Zdaniem Federacji PZ opieka koordynowana nie moe by dla wiadczeniodawcw obligatoryjna od 1 lipca 2019 r. - naley umoliwi fakultatywne wdraanie tej formy zarzdzania opiek nad pacjentem (w tym budetu powierzonego) przez wiadczeniodawcw systemu ochrony zdrowia.


PZ krytycznie odnosi si take do propozycji zwizanych z funkcjonowaniem zespow POZ. W opinii organizacji nic nie uzasadnia tworzenia opozycji, ktra wynika z projektu ustawy, wiadczeniodawca - lekarz POZ, wiadczeniodawca - zesp POZ. Nie ma bowiem przeszkody, aby wszystkie obowizki naoone na lekarza POZ i zesp POZ zostay naoone na wiadczeniodawc udzielajcego wiadcze w zakresie POZ. Zdaniem Porozumienia Zielonogrskiego ingerencja ustawowa tworzca zesp POZ powinna wskazywa tylko na form organizacji tych wiadcze, a brak przepisw normujcych sposb i zasady ich funkcjonowania wywoa chaos lub wrcz uniemoliwi ich dziaanie.




Sprzeciw Federacji wywouje zdanie umieszczone w rozdziale oceny skutkw regulacji, gdzie stwierdzono, e obecnym problemem POZ jest brak motywacji lekarza, pielgniarki i poonej POZ do skoordynowanej opieki nad pacjentem spowodowany systemem finansowania. Porozumienie Zielonogrskie uznaje to stwierdzenie za oburzajce. Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej wymaga, zdaniem Federaci PZ, zdecydowanego przeredagowanie i doprecyzowania uwzgldniajc zgoszone do niego uwagi.





wstecz
 

Copyright © ZPOZ Porozumienie Podkarpackie   Ilo odwiedzin: 1573549 Od daty: 2004-05-13