<<<<<<<<<<<<<<<<< Stwierdzanie zgonów - Opinia PZ <<<<<<<<<<<<<<<
Zmiany dotyczące tajemnicy lekarskiej

W dniu 5 sierpnia 2016 r. wejdą w życie przepisy nowelizujące ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, które wprowadzają możliwość wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta po jego śmierci osobom najbliższym pomimo braku wcześniejszego upoważnienia.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. poz. 1070). Przyczyną wprowadzenia zmian był fakt, iż w dotychczasowym stanie prawnym zakres tajemnicy lekarskiej był ujęty zbyt szeroko uniemożliwiając często osobom najbliższym wobec zmarłego pacjenta dochodzenie roszczeń lub odpowiedzialności wobec osób, które mogły przyczynić się do śmierci pacjenta. Zmiana przepisów ma pozwolić na poznanie przez osoby najbliższe całokształtu okoliczności związanych ze stanem zdrowia pacjenta i może poprzedzać decyzję o podejrzeniu przestępstwa oraz może spowodować, że nie zajdzie potrzeba wszczynania niepotrzebnego postępowania, gdyż już samo ujawnienie informacji będzie wystarczające dla osób najbliższych do naprawienia krzywdy w przypadku przyczynienia się do śmierci pacjenta.

Dysponentem tej tajemnicy po śmierci pacjenta są osoby najbliższe pacjentowi, które łączył z pacjentem węzeł szczególnego zaufania, tak aby nie zostały naruszone w sposób nieuzasadniony dobra osobiste pacjenta. Osobom bliskim przysługuje również prawo sprzeciwu wobec zwolnienia z tajemnicy, w sytuacji, w której uznają one, że ujawnienie informacji objętych tajemnicą będzie stanowiło nieproporcjonalne i nieuzasadnione naruszenie dóbr osobistych. Wówczas do zachowania tajemnicy lekarskiej wystarczający jest sprzeciw, choćby jednej z osób bliskich z kręgu osób określonych w ustawie, mimo że pozostałe osoby bliskie mogą wyrażać zgodę na ujawnienie informacji.

Stanowisko NRL

Uwaga Lekarze i Lekarze Dentyści! Zmiany dotyczące tajemnicy lekarskiej będą obowiązywały już od 5 sierpnia 2016 r.!

W dniu 5 sierpnia br. wejdzie w życie ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która w istotny sposób ogranicza zakres tajemnicy lekarskiej. Samorząd lekarski, podobnie jak Ministerstwo Zdrowia i Sąd Najwyższy negatywnie opiniowały projekt tej ustawy.

20 maja 2016 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, a 14 lipca 2016 r. Prezes NRL wystosował pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta, występując w obronie tajemnicy lekarskiej.

14 lipca 2016 r. Prezes NRL wystosował w tej sprawie pismo do delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.
wstecz
 

Copyright © ZPOZ Porozumienie Podkarpackie   Ilość odwiedzin: 1573545 Od daty: 2004-05-13